23 marca 2018

Statut

Statut

Stowarzyszenia „Trzy Kropki”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę  „Trzy Kropki” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miejscowość Lublin.
 2. Towarzystwo w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Towarzystwo może powoływać dla wykonywania zadań statutowych może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może być członkiem innych krajowych organizacji

§5

Towarzystwo ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§5a

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

 Rozdział II

Cele i środki działania

§6

Celem działania Towarzystwa jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz::

 • ochrony i popularyzacji historycznego i kulturalnego dziedzictwa narodowego,
 • prowadzenia i wspierania działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej historii Polski,
 • podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej i solidarnościowej, w Polsce oraz na ziemiach wchodzących w przeszłości w skład Rzeczpospolitej,
 • zabezpieczania i ewidencjonowania miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski,
 • promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym lokalnej aktywności obywatelskiej oraz lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych.
 • upowszechniania zasad dobrego rządzenia, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

§7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie kursów, szkoleń i seminariów,
 • organizowanie wykładów, konferencji oraz debat publicznych,
 • organizowanie pokazów filmowych, wystaw
 • prowadzenie innej szeroko pojętej działalności kulturalnej,
 • opracowywanie i realizację akcji edukacyjnych służących krzewieniu wiedzy na temat historii Polski, rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej,
 • realizacja projektów mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat praw obywatelskich, instytucji demokracji oraz propagowaniu aktywnej postawy obywatelskiej,
 • wspieranie i promowanie międzynarodowej współpracy oraz wymiany młodzieży poprzez organizowanie spotkań, wizyt oraz warsztatów,
 • Prowadzenie działań popularyzujących polskie dziedzictwo historyczno – kulturalne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współpracę z uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie czasopism,

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) rzeczywistych,
2) wspierających,
3) uczestników,
4) honorowych.

§9

 1. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Towarzystwa
 2. Członkiem Towarzystwa może być również obywatel innego kraju.
 3. Osoba chcąca zostać członkiem rzeczywistym składa pisemną deklarację do Zarządu Towarzystwa popartą przez dwóch członków rzeczywistych Towarzystwa.

§10

Członek rzeczywisty ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Towarzystwa,

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Towarzystwa zgodnie z przepisami statutu,

3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,

4) legitymowania się przynależnością do Towarzystwa.

§11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Towarzystwa, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego i może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§12

 1. Członkiem uczestnikiem Towarzystwa może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Towarzystwa poparty przez dwóch członków rzeczywistych.
 2. Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§13

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§14

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 • aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa,
 • godnego reprezentowania Towarzystwa
 • członek rzeczywisty i uczestnik – do regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.
 • Członek wspierający – do regularnego opłacania zadeklarowanej składki lub innego świadczenia na rzecz Towarzystwa

 

§15

Członków rzeczywistych, wspierających i uczestników  Towarzystwa przyjmuje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów

§16

Członkowie założyciele Towarzystwa z chwilą rejestracji Towarzystwa stają się członkami rzeczywistymi.

§17

Członkostwo rzeczywiste Towarzystwa ustaje w razie:

 • pisemnej rezygnacji członka,
 • skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 • śmierci członka,
 • rozwiązania się Towarzystwa,
 • z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.

§18

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 • rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa,
 • skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
 • utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 • śmierci członka
 • rozwiązania się Towarzystwa.
 • z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu

§19

Członek uczestnik traci przynależność do Towarzystwa z takich samych przyczyn jak członek rzeczywisty, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna

§20

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 • dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
 • pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
 • rozwiązania się Towarzystwa.
 • Śmierci członka

§21

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków uchwałą Zarządu przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§22

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

 

§23

 1. Kadencja Władz Towarzystwa trwa cztery lata.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego kandydata indywidualnie. Liczba kandydatów może być większa niż miejsc w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie władz mogą pobierać wynagrodzenie na mocy uchwały Walnego Zebrania. .

Walne Zebranie

§24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • wybór Członków Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej
 • nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
 • podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń i innych organizacji,
 • uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
 • opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
 • ustalanie wysokości składek,
 • podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 1. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres) co najmniej na 14 dni przed terminem.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
 • w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
 • w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 1. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§25

 1. Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Towarzystwa.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 Zarząd

§26

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie: Prezesa i wiceprezesów

1a.  Mandat  członka  Zarządu  wygasa  w  razie  złożenia  pisemnej  rezygnacji  na  ręce  Prezesa lub w przypadku Prezesa zarządu na ręce Wiceprezesa Zarządu,  utraty członkostwa w Towarzystwie oraz w przypadku odwołania przez Walne Zebranie

 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

 • powoływanie komisji doradczych, problemowych i zespołów roboczych
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków rzeczywistych, wspierających i uczestników,
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 • zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
 • ustanawianie pełnomocników Towarzystwa,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

§28

Towarzystwo reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu jednoosobowo albo przez Wiceprezesa Zarządu jednoosobowo.

Komisja Rewizyjna

§29

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków.

1a Mandat  członka  Komisji Rewizyjnej  wygasa  w  razie  złożenia  pisemnej  rezygnacji  na  ręce  Prezesa lub  Wiceprezesa Zarządu,  utraty członkostwa w Towarzystwie oraz w przypadku odwołania przez Walne Zebranie

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 • sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§31

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 • wpływy ze składek członkowskich,
 • darowizny, subwencje, i dotacje od osób krajowych i zagranicznych
 • spadki i zapisy pochodzące od osób krajowych i zagranicznych
 • wpływy z działalności statutowej,
 • wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 • wpływy z loterii i aukcji,
 • dotacje, subwencje,
 • granty
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • wpływy z działalności gospodarczej
 • inne wpływy.

 

 

§32

Dochody uzyskiwane przez Towarzystwo przeznaczane są w całości na realizację jej celów statutowych.

 

§33

Towarzystwie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§34

Darczyńca, przekazując Towarzystwu  środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa  może nie przyjąć takiego warunku. W takim przypadku Towarzystwo zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania Towarzystwo może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy.

 

Rozdział VI

Połączenie z innymi podmiotami

§35

Towarzystwie dla efektywnego realizowania swoich celów może, na mocy decyzji Walnego Zebrania, połączyć się z innym stowarzyszeniem.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§36

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
 • w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa,
 • w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 1. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

 

Lublin dnia 15 maja 2020 r.